Muhammed Zuhdu(K.S.)

Muhammed Zuhdu

Muhammed Zuhdu

Decrease Size Reset font to default Increase Size


Hadis-i Şerif

Beş vakit namaz, bir cuma namazı diğer cuma namazına, bir ramazan diğer ramazana hep kefârettirler. Büyük günah irtikab edilmedikçe aralarındaki günahları affettirirler.

Kıyamet Alametleri

Muhammed Zühdü Slide


Dernek Yazdır e-Posta

 

Madde 1- DERNEĞİN ADI

Manisa il İlçe ve Köyleri Dayanışma Derneği .

Madde 2- DERNEĞİN MERKEZİ

MANİSA’ dır.

Madde3- DERNEĞİN AMACI

* Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması doğrultusunda çalışmalar yapar.
* Manisa il, ilçe ve köylerinde bulunan Hayrat Eserlerini Yaptırmak, Yaşatmak, Korumak ve Güzelleştirmek
* Manisa il ve İlçelerinde bulunan hayrat eserlerini, başta Recepli Köyü Camii Türbe ve müştemilatını yaptırmak, onarmak, çevre düzenlemesini yapmak ve güzelleştirmek.
* Manisa İl İlçe ve Köylerinde yaşayan halkımızın yaşam seviyesinin yükseltilmesi için ortak kullanım alanı olan yapım, tamirat ve bakıma, çevre düzenlenmesine ihtiyaç gösteren mescit, camii, okul, kurs binası, hamam, türbe, köprü, yol, içme suyu, kabristan ve benzeri eserleri İLGİLİ MAKAMLARLA istişare ederek yaptırmak, yaşatmak, korumak ve güzelleştirmektir.
* Manisa il İlçe ve Köylerinde halkımızın yardımlaşmasını, birlik ve beraberliğini sağlamak, morallerini yüksek tutmak için piknik düzenlemek, hayır yemekleri tertip etmek, başta Recepli Köyü halkı tarafından her yıl geleneksel olarak yapıla gelen hayır yemeğini tertip etmek.
* Üyelerinin ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal faaliyetler yapmak. Ecdadımızın birer emaneti olarak bizlere kadar ulaşan Cami, Türbe, Müze, Anıt gibi tarihi güzelliği olan ve Yurdumuzun doğal güzelliği olan Deniz, dinlenme ve eğlenme yerlerine geziler tertip etmek.

Madde 4- ÇALIŞMA KONULARI

Dernek siyasi çalışma yapamaz, ilgilenemez, partilerle ortak hareket edemez. Dernek amacını gerçekleştirmek için;

a)Dernek faaliyetlerinin amacı doğrultusunda yürütülebilmesi için dernek binası inşa eder. Taşınır ve taşınmaz mal alır, satar veya kiralar, kiraya verir. Taşınır ve taşınmaz mal hibelerini dernek adına kayıt eder.

b)Derneğin menfaatine tertip edilecek kermes, spor yarışması, sünnet, konferans ve emsali gibi diğer faaliyetler düzenler. Amacı doğrultusunda eğitici kurslar açar.

c)Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için bağış kabul eder, teberru kabul eder. Üye aidatlarını toplar.

d)2860 sayılı yardım Toplama Kanunu Hükümleri çerçevesinde yardım toplar.

e)Manisa il, İlçe ve Köylerinde halkımızın yardımlaşmasını birlik ve beraberliğini sağlamak moral seviyesini yüksek tutmak için sosyal faaliyetler tertip eder, hayır yemekleri düzenler, özellikle her yıl recepli köyünde geleneksel olarak yapıla gelen hayır yemeğini tertip etmek gibi çalışmalar yapmak sureti ile faaliyetlerini sürdürür.

f)Üyelerinin ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal faaliyetler yapmak. Ecdadımızın birer emaneti olarak bizlere kadar ulaşan Cami, Türbe, Müze gibi tarihi güzelliği olan ve doğal güzelliği olan dinlenme ve eğlenme yerlerine geziler tertip etmek.

* Gerektiği takdirde ferdi veya toplu olarak üyelerinin haklarını korumak onları mağdur etmemek, Derneğin amacı doğrultusunda yapacağı işlerde yasal prosedürü takip etmek hukuki konularda yardım almak için Avukat ve Müşavirler tutar.
* Faaliyetleri için ücretli personel çalıştırmak.
* Derneğin amaçlarına hizmet edecek ilmî, hayrî ve ticari müesseseler ile vakıflar kurar, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş veya kurulacak vakıflara katılır , mal varlığı verebilir. ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla işbirliği yapar.
j) Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, ve bunları işletmek.

k)Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak

Madde 5- DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ

Kurucu üyeler hakkında tüm bilgiler tüzüğün sonunda yazılıdır.

Madde 6- DERNEĞE ÜYE OLMA ÜYELİKTEN ÇEKİLME

Üyelik Genel Kurul Üyeliği ve Fahri üyelik olarak ikiye ayrılır.

a) Genel Kurul Üyeliği : Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

b) Fahri Üyelik : Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile derneğimizin faaliyette bulunduğu yerlerde derneğin çalışmalarına maddeten ve manen katkıda bulunan ve fevkalade hizmetleri olan kişilere Yönetim Kurulu’nun kararı ile fahrî üyelik unvanı verilebilir. Fahrî Üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile başlar. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler. Dernek lokal ve tesislerinden faydalanabilirler, gönüllü olarak görev alabilirler çalışmaları izleyebilirler ve uzmanlık konularında katkıda bulunabilirler.

MADDE 7-ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÜYELİK HAKLARI

Her üye istifa hakkına sahiptir, istediği zaman istifa eder, istifa dilekçesini vermek sureti ile dernekten ayrılabilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Bir kısım üyelere ayrıcalık tanınmaz. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanır.

Madde 8- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Aşağıda belirtilen şartlarda üyelikten çıkarılma olur.

Dernekler kanununa aykırı hareket edenler. Dernekler kanununda yazılı şartları taşıdığı halde üyeliği sırasında bunlardan herhangi birini kaybettiği, dernek tüzüğüne aykırı hareket ettiği, Üç kez üst üste aidatlarını vermediği, iki kez üst üste mazeretsiz Genel Kurula katılmadığı, dernek çalışmalarını kasıtlı olarak engellediği tespit edilen üyenin kaydı dernek Yönetim Kurulunca silinir.Karar yönetim kurulu üye sayısının 2/3 ‘nün oy çokluğu gerekir. Üyelikten çıkarma kararına 15 gün içinde itiraz edilirse, takip eden ilk genel kurul toplantısında konu görüşülür ve karara bağlanır.

Madde 9- TEKRAR ÜYE OLMA

Herhangi bir şekilde üyelikten ayrılanlar veya üyelikten çıkartılanlar tekrar üye olamazlar.

Madde 10- DERNEĞİN ORGANLARI

* Genel Kurul
* Yönetim Kurulu
* Denetleme Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 11 -GENEL KURUL

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Bir aylık aidat ödeyen üye seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Eylül ayı içersinde , yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü *

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 12-TOPLANTI USULÜ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 13 -Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği ve derneğin fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar *

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. D erneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 15 - Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 16- YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ

Dernek yönetim kurulu beş asil beş yedek olmak üzere Dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Yönetim kurulu listesinde ismi bulunan kişiler Asil ve yedek olarak ayrı gösterilir. Oy eşitliğinde genel kurul başkanlığınca kura çekilir. Yönetim kurulu seçiminden sonra üç gün içinde toplanarak aralarında başkan, başkan yardımcısı, sekreter , sayman ve veznedar seçer. Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Gündem sekreter tarafından hazırlanır. Mazeretsiz üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır.Ayrılan üyenin yerine birinci yedek üye geçer. Yönetim kurulu üye sayısında boşalmalar sebebi ile yedeklerden getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinin birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimim dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içerisinde genel kurulun toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Madde 17- DENETİM KURULU VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu çalışmalarını derneğin gelir giderlerini ve her türlü işlemlerini sürekli olarak denetlemek üzere genel kurulca iki yıllığına seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. Aralarından birini başkan seçerler. Denetim kurulu yönetim kurulu çalışmalarında dernek aleyhinde suç unsurunda bir durum tespit ederlerse genel kurula müracaat ederler. Yönetim kurulu faaliyetlerini, harcamalarını yılda En az dört defa olmak üzere istedikleri zaman derneğin her türlü işlemlerini kontrol ederler.

Bu hususta gizlilik söz konusu olmaz , denetimlerinin numara sırası ile kayda alırlar yönetim kurulu toplantılarına iştirak edenler ancak oy kullanamazlar.

Madde 18- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Derneğin amacına uygun her türlü yasal çalışmalarda bulunmak. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek. Derneğin mülkiyet veya zilliyetinde bulunan gayrimenkullar ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve hakların tamamı veya bir kısmı ile vakıf kurmak veya uygun göreceği vakıflara devretmek. Derneği temsil etmek bu hususta gerek gördüğü mahallelerde, ilçelerde, belde ve köylerde temsilci atamak bunlara yetki vermek. Derneğin gelir ve giderlerini muntazam tutmak. Bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak. Genel kurulu toplantıya çağırmak ana tüzükte yapılacak değişiklikleri gündeme alıp genel kurula sunmak. Derneğin feshi halinde kaydını sildirmek bütçe bölümlerinde aktarma yapmak ve bunu genel kurula sunmak. Derneğin parasını bölgesindeki bankalardan birine veya birkaçına yatırmak. Dernek parası tek imza ile bankaya yatırılır, bankadan Dernek yönetim kurulunca seçilen iki kişinin ortak imzaları ile çekilir, tek imza ile bankadan para çekilmez. Oy birliği yada oy çokluğu ile karar vermek. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafı çoğunluk seçmek. Bütün faaliyetlerinden dolayı genel kurula karşı sorumludur. 

Madde19- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Başkan derneğin birinci derecede temsilcisidir. Toplantılara başkanlık eder. Her türlü masraf ve yazışma evraklarını birinci derecede imzalar. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim ve denetleme kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadlarının doğum yeri ve tarihleri meslekleri ve ikametgahları derneğin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirir.

Başkan yardımcısı başkan olmadığı zaman onun görevini aynen yürütür. Sekreter derneğin her türlü yönetimi ile ilgili işleri görür. Her türlü yazışmaları yürütür. Tutulması zorunlu olan defterleri tutar. Yazılan evrak ve kullanılmış makbuz ve diğer belgeleri dosyalar saklar. Başkanın ve başkan yardımcısının olmadığı zamanlarda yönetim kuruluna başkanlık eder. Sayman derneğin hesap işlerine bakar gelir gider kesin hesap bilanço demirbaş eşya ve gereken defterleri tutar harcama evraklarını başkan veya yardımcısıyla imzalar para ödemelerini yerinde ve zamanında öder.başkan ve başkan yardımcısına bilgi verir. Veznedar derneğin veznesinden sorumludur. Üye aidatlarını takip eder. Aidatlarını ödemeyene bildiri yapar. Kasasında asgari ücretin onda biri kadar para bulundurabilir.

Madde20- DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

* Üye aidatları.
* Hibe ve teberrular
* Sünnet, kermes, spor yarışması, konferans, piknik, yemek davetleri gibi faaliyetlerde bağışlardan yardım toplama, mevzuat hükümlerine göre uygun olarak bağış ve yardımlardan oluşur.
* Fesh edilen veya münfesih hale düşen veya dağılmış sayılan diğer derneklerce devredilecek taşınır, taşınmaz mallar kıymetli eşya maden ve nakit. Menkul ve gayri menkuller.
* Derneğin mal varlığından elde edilecek her türlü gelirler.
* Derneğin menfaatine tertip edilecek güreş, kermes, müsamere, piknik, seminer, konferans,hayır yemekleri ve emsali diğer kaynaklardan sağlanan gelirler. Bu faaliyetler esnasında faaliyet yapılan yerlerde satış yapmak isteyen satıcılardan alınacak stand (Yer)bedelleri.
* Yardım toplama hakkında mevzuat ve hükümlerine uygun olarak sağlanacak her türlü bağışlar ve yardımlardan ibarettir. Derneğin dış Ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması içişleri bakanlığının izni ile olur.

h) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

ı) Diğer gelirler.

Madde 21-DEFTER TUTMA ESASLARI

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin ilgili kurumlarca belirlenen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri *

Madde 22-GELİR ve GİDER BELGELERİ

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 23- DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI

Derneğin şubesi yoktur.

Madde 24- DERNEĞİN FESHİ

Merkez genel kurulunun 2/3 çoğunluğu ile derneğin feshine karar verilebilir.fesih kararı yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mülki amirliğe yazı ile bildirilir. Bu durumda derneğin mal ve para varlığı mevcut yönetim kurulunun oy birliği ile derneğin amacına uygun başka bir derneğe veya kuruluşa kalır.

Hüküm Eksikliği

Madde 25-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

Muhammed Zühdü (K.S)

Ahmed-i Müştaki

E-Kart

Ziyaretçi Sayacı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBu Gün24
mod_vvisit_counterDün87
mod_vvisit_counterBu Hafta111
mod_vvisit_counterBu Ay1835
mod_vvisit_counterToplam217090

Hadis-i Şerif

1- Ebû Mûsâ (r.a.) anlatıyor: Bir seferde Peygamber (s.a.s.) ile beraberdik. Cemaat, yüksek sesle tekbir almaya başladılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu:  "Ey insanlar! Kendinize acıyın; siz ne sağıra duâ ediyorsunuz; ne de bir gâibe! Muhakkak siz işiten yakın bir zâta duâ ediyorsunuz ki, o sizinle beraberdir." Ebû Mûsâ: "Ben onun arkasındaydım ve 'lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur' diyordum. Bunun üzerine de: "Ey Abdullah bin Kays! Sana cennet definelerinden bir define göstereyim mi?" dedi. Ben: "Hay hay yâ Rasûlallah!" dedim. 'Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur' de!" buyurdu. (Müslim, Zikir 44, hadis no: 2704)

2- "Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Onları kim ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever." (Müslim, Zikir 5, hadis no: 2677) Diğer rivâyet şöyledir: "Gerçekten Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Bir müstesnâ yüz isim! Bunları kim sayarsa cennete girer." (Müslim, Zikir 6, hadis no: 2677)

3-"Sübhânallahi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber' demem, benim için güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha sevgilidir." (Müslim, Zikir 10)

4-"Bir kimse günde yüz defa, 'Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerîke leh, lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu, ve hüve alâ külli şey'in kadîr (Allah'tan başka ilâh yoktur. O'nun şerîki/ortağı yoktur; mülk O'nundur, hamd de O'na mahsustur. Hem O her şeye kaadirdir)' derse, o kimse için on köle (âzât etme) dengi sevap olur. Ve kendisine yüz hasene yazılır; yüz günahı da silinir. O gün, akşamlayıncaya kadar şeytandan muhâfaza olur. Onun yaptığından daha faziletli bir işi kimse yapamaz. Meğer ki, onun yaptığından fazla yapsın. Ve bir kimse günde yüz kere 'Sübhânallahi ve bihamdihî (Allah'ı hamdiyle birlikte tenzih ederim)' derse; günahları denizin köpüğü kadar bile olsa sâkıt olur." (Müslim, Zikir, 28, hadis no: 2691)

5-"İki kelime vardır ki, dile hafif, mîzanda ağır, Allah'a makbuldürler. (Bunlar:) 'Sübhânallahi ve bihamdihî, sübhânallahi'l-azîm (Allah'ı hamdiyle birlikte tenzih ederim. Yüce Allah'ı tenzih ederim)' (kelimeleridir)." (Müslim, Zikir 31, hadis no: 2694)

6- "Sübhânallahi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber (Allah'ı tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur ve Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah her şeyden büyüktür)' demem, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha makbuldür." (Müslim, Zikir 32, hadis no: 2695)

7- Mus'ab bin Sa'd (r.a.) anlatıyor: Bana babam rivâyet etti. (Dedi ki: 'Rasûlullah (s.a.s.)'ın yanındaydık. "Biriniz her gün bin sevap kazanmaktan âciz midir?" diye sordu: "Yüz kere tesbih eder (Sübhânallah der) ve kendisine bin sevap yazılır. Yahut üzerinden bin günah indirilir" buyurdu. (Müslim, Zikir 37, hadis no: 2698; Buhârî Deavât, Bed'ul-Halk; Tirmizî Deavât; İbn Mâce, Sevâbu't-Tesbîh)

8- Muhâcirlerin fakirleri Rasûlullah (s.a.s.)'a gelerek: 'Varlık sahipleri yüksek dereceleri ve devamlı nimetleri alıp gittiler' demişlerdi. Rasûlullah (s.a.s.): "Neymiş o" diye sordu. Muhâcirler: '(Ne olacak,) Onlar da bizim kıldığımız gibi namaz kılıyor; bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyor. (Ama,) Onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz; onlar köle âzâd ediyor, biz edemiyoruz' dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.s.): "Ben size bir şey öğreteyim mi? Onunla sizi geçenlere yetişir; sizden sonrakileri de geçersiniz. Hem hiçbir kimse sizden daha fazîletli olamaz; meğer ki sizin yaptığınız gibi yapmış olsun!" buyurdu. Muhâcirler: 'Hay hay yâ Rasûlallah!' dediler. Rasûlullah: "Her namazdan sonra otuz üç kere tesbih (sübhânallah), tahmid (el-hamdu lillâh) ve tekbir (Allahu ekber zikri) edersiniz." Bunun üzerine fakir muhâcirler Rasûlullah (s.a.s.)'a dönerek: 'Mal, mülk sahibi din kardeşlerimiz bizim yaptığımızı işitmiş; bunun mislini onlar da yaptılar' dediler. Rasûlullah: "(Ne yapalım,) Bu, Allah'ın bir fazl u keremidir; onu dilediğine verir" buyurdu. (Müslim, Mesâcid, 142, hadis no: 595)

9- "Bir kimse her namazın sonunda Allah'a otuz üç defa tesbih, otuz üç defa hamd eder, otuz üç defa da tekbirde bulunursa, bunların toplamı doksan dokuz eder. Yüzün tamamında da: 'Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerîke leh, lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve hüve alâ külli şey'in kadîr' derse, günahları denizin köpüğü kadar bile olsa (yine) affolunur." (Müslim, Mesâcid, 146, hadis no: 597)

10- "Bir kimse, on defa 'Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerîke leh, lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr (Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O'nun şerîki/ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kaadirdir)' derse, İsmâil oğullarından dört kişi âzâd etmiş gibi olur." (Müslim, Zikir 30, hadis no: 2693)

11- “Ebu’d-Derdâ (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.s.) bir gün sordu: “Size amellerinizin en hayırlısını, sizin derecenizi en çok artıracak, Melîkiniz nezdinde en temiz, sizin için altın ve gümüş bağışlamanızdan daha hayırlı, sizin için düşmanınızla karşılaşıp onların boyunlarını vurmanızdan, onlar da sizin boyunlarınızı vurmalarından da hayırlı amelinizi haber vereyim mi?” “Bu nedir ey Allah’ın Rasûlü?” dediler. “Allah’ı zikretmektir!” buyurdu. (İmam Mâlik, Muvattâ, Kur’an

24)
12- İmam Mâlik’e ulaştığına göre, Hz. İsa İbn Meryem (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın zikri dışında çok kelâm etmeyin, kalpleriniz katılaşır. Çünkü katı kalp Allah’tan uzaktır, fakat bunu bilemezsiniz. Kendiniz efendiler imişcesine insanların günahlarına bakmayın, bilâkis kullar olarak kendi günahlarınıza bakınız. Çünkü insanlar(ın bir kısmı), belâya mâruzdur. Bir kısmı da âfiyete mazhardır. Belâ (imtihan) sahiplerine merhamet edin. Mazhar olduğunuz âfiyete de hamd edin.” (İmam Mâlik, Muvattâ, Kelâm 8 (2, 986)

Namaz Vakitleri